Junta de delegats


A ​partir ​del ​curs ​2017-18 ​es ​reuneix ​la ​Junta ​de ​delegats/des ​i subdelegats/des ​a ​la ​qual ​participen ​alumnes ​d’educació ​infantil​ 5 ​anys fins ​a ​6è ​de ​primària ​i ​la ​cap ​d’estudis.
Aquesta ​Junta ​té ​la ​funció ​de ​donar ​veu ​als ​alumnes ​del ​nostre ​centre ​per millorar ​l’escola ​entre ​tots: ​l’elaboració ​de ​normes, ​la cohesió ​de ​grup, ​el debat ​i ​la ​convivència ​escolar ​i ​plantejar quines ​necessitats ​tenen ​o ​quines activitats ​volen ​realitzar.
Es ​reuneix ​de ​forma ​ordinària ​una ​vegada ​al ​mes.

La ​Junta ​es ​renovarà ​trimestralment.