INICIAM UN NOU CURS


Sabem que hi ha moltes preguntes, molts de dubtes i pors. Tal vegada no tenim una resposta ferma, però us recordam que hem treballat a nivell organitzatiu al llarg de tot l’estiu per intentar garantir una tornada a l’escola tranquila. En tot moment seguim les pautes donades per la Conselleria d’Educació. Volem que l’escola s’ompli d’infants i entre tots aprendrem noves formes de fer, sanitària i educativament.Us recomanam que faceu una lectura del nostre pla de contingència, malgrat sofrirà alguns canvis degut a les noves normatives de les darreres setmanes. Us anirem informant dels canvis.Amb el nostre esforç i la vostra col·laboració sortirem enfortits davant aquesta situació mai viscuda. PER TAL DE QUE POGUEU ORGANITZAR-VOS us comunicam que:

  • L’inici de les classes es farà de forma esglaonada, seguint instruccions de la Conselleria d’Educació
  • Hem de realitzar la incorporació de forma progressiva amb un màxim de 150 alumnes diaris-. Per tant, l’inici per cursos es farà en dos dies: Ed. Infantil 3 anys: període d’adaptació del 10 al 16 de setembre – dia 17 ja vindrà tot el grup – (les tutores us informaran en les reunions inicials). 10 de setembre: E.I 4 i 5 anys, 1r i 2n de primària. 11 de setembre: tot l’alumnat del centre-
  • Les reunions d’inici de curs es realitzaran dilluns 7 i dimarts 8 de setembre. Només podrà assistir un dels dos progenitors. Us adjuntam els horaris.- També, us enviarem un qüestionari per conèixer el nombre de famílies interessades en utilitzar els diferents serveis que ofereix el centre (escola matinera, menjador i transport escolar). Us avisarem quan us facem l’enviament. Necessitam la vostra col·laboració per aconseguir un bon funcionament de tots aquests serveis.Us informarem de totes les mesures organitzatives presses pel centre a les reunions d’inici de curs i a través de la nostra web i facebook ____________________________________________________________________ Sabemos que hay muchas preguntas, muchas dudas y miedos. Tal vez no tenemos una respuesta firme, pero os recordamos que hemos trabajado a nivel organizativo a lo largo de todo el verano para intentar garantizar un retorno tranquilo a la escuela. En todo momento seguimos las pautas dadas por la Consellería de Educación. Queremos que la escuela se llene de niños/as y entre todos aprenderemos nuevas formas de hacer, sanitaria y educativamente.Os recomendamos que hagáis una lectura de nuestro plan de contingencia, aunque habrá algunos cambios debido a las nuevas normativas de las últimas semanas. Os iremos informando de los cambios.Con nuestro esfuerzo y vuestra colaboración saldremos fortalecidos/as ante esta situación nunca vivida. PARA QUE PODÁIS ORGANIZAROS os comunicamos que:
  • El inicio de las clases se hará de forma escalonada, siguiendo instrucciones de la Conselleria de Educación
  • Tenemos que realizar la incorporación de forma progresiva con un máximo de 150 alumnos/as diarios/as-. Por tanto, el inicio por cursos se hará en dos días: Ed. Infantil 3 años: periodo de adaptación del 10 al 16 de septiembre – dia 17 ya se incorporará todo el grupo – (los/as tutores/as os informarán en las reuniones iniciales)-. 10 de septiembre: E.I 4 y 5 años, 1º y 2º de primaria. 11 de septiembre: todo el alumnado del centro-
  • Las reuniones de inicio de curso se realizarán el lunes 7 y martes 8 de septiembre. Sólo podrán asistir uno de los dos progenitores. Os adjuntamos los horarios.- También, os enviaremos un cuestionario para conocer el nombre de familias interesadas en utilizar los diferentes servicios que ofrece el centro (escuela matinera, comedor y transporte escolar). Os avisaremos cuando os lo enviemos. Necesitamos vuestra colaboración para conseguir un buen funcionamiento de todos estos servicios.Os informaremos de todas las medidas organizativas tomadas por el centro en las reuniones de inicio de curso y a través de nuestra web y facebook.